barmhartigheid vespersAan een verkozen paus die zijn ambt aanvaardt wordt gevraagd hoe hij voortaan wil heten. De keuze van een nieuwe naam geeft van meet af aan richting aan de weg waarlangs de nieuwe herder van de Rooms-Katholieke kerk 'zijn' volk wil leiden.

Onze huidige paus Franciscus verkoos als eerste in de kerkgeschiedenis een heilig verklaarde Middeleeuwse minderbroeder als zijn richtinggever: St Franciscus van Assisi. Hoe kwam hij daarbij?

“Toen de zaak voor mij een beetje gevaarlijk begon te worden, stelde hij (de franciscaanse kardinaal Claudio Hummus, JL) me op mijn gemak. Nadat de stemmen de twee derde meerderheid bereikten, was er het gebruikelijke applaus omdat de paus was verkozen. En hij gaf me een omhelzing en een kus en zei: “Vergeet de armen niet”. Die woorden kwamen tot mij: de armen, de armen. Toen dacht ik direct aan Franciscus van Assisi. Toen dacht ik aan alle oorlogen, terwijl de resterende stemmen werden geteld. Franciscus is de man van de vrede. Dat is hoe de naam in mijn hart op sprong: Franciscus van Assisi. Voor mij is hij de man van de armoede, de man van de vrede, de man die liefheeft en de schepping beschermt. Deze dagen hebben we geen hele goede relatie met de schepping, toch? Hij is de man die ons deze geest van vrede geeft, de arme man ... Wat zou ik graag een kerk willen die arm is en voor de armen!” (uit KNB 16 maart 2013)

Vorig jaar november sloten we het Heilig Jaar van de Barmhartigheid af. Een initiatief van onze Paus Franciscus die hiermee een duidelijk baken langs de weg die we moeten gaan heeft neergezet.

Op 4 oktober wordt elk jaar de zogenoemde transitie van de H. Franciscus gevierd, zijn overgang van het aardse naar het eeuwige leven.

De Gezongen Vespers van zaterdag 7 oktober zal in het teken staan van deze St. Franciscus met opnieuw 'barmhartigheid' als thema, want het 'doen van barmhartigheid' houdt nooit op.

In de Basiliek van de H. Nicolaas te IJsselstein. Aanvang 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Jan Lippus, zangleider
vitaliteit1In het vorige seizoen is het vitaliteitsrapport van alle geloofsgemeenschappen gepresenteerd. Eén passage vormt -wat mij betreft- de kern van het rapport.

3.5. Gelóófsgemeenschap?
In alle gesprekken horen we dat de gemeenschap heel erg belangrijk is. Elkaar kennen en gekend worden is wezenlijk. Daarmee wordt in de gemeenschap ook het belang van het lokale gefundeerd. Dat heeft naar ons idee mogelijk zijn uitwerking naar twee kanten: de gebrekkige aandacht voor geloofsontwikkeling en de matige waardering voor samenwerken met andere geloofsgemeenschappen. De gemeenschap als sociaal concept is heel belangrijk, maar de gemeenschap als leerplaats voor het persoonlijke geloof krijgt minder aandacht. Samenwerken wordt al snel getypeerd als een ondermijning of een bedreiging van de gemeenschap. De eerste neiging is toch problemen in eigen kring op te lossen.

Zaterdag 24 juni wordt de tentoonstelling Licht – Ikonen van vroeger en nu geopend in het Middeleeuwse koopmanshuis. Het betreft een collectie Ikonen vanaf de zeventiende eeuw tot nu.
De nooit eerder getoonde collectie Gerritse vormt het hart van de tentoonstelling. Daarnaast zijn werken te zien van Jan Verdonk, Piet van der Heide, Krijntje Oskam en Paul Brenninkmeijer.

Tijdens de openingceremonie verleent het koor Bychantium o.l.v. Jan Lippus muzikale medewerking. Voor uitgebreide informatie klik hier.
Als u hier klikt kunt u het redactieschema voor 2017 van het parochieblad lezen. Daarop staan onder meer de inleverdata van kopij die voor een editie gelden.
Zoals u wellicht weet, kan via de website mail worden gestuurd naar een contactpersoon (lid pastoresteam, parochiebestuur, werkgroepen). Er kunnen geen bijlagen worden meegezonden. 

Omdat de ontvangers van deze mail steeds meer last kregen van spam is de Captcha-functie ingebouwd. Dat is een code om zo veel als mogelijk spam te voorkomen.

ledenadministratieEen actuele ledenadministratie is voor parochies en geloofsgemeenschappen van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.

In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er waarschijnlijk reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA.

© 3eenheidparochie 2012 - 2017          --- disclaimer --- ↑ Top